Progress of Theoretical Physics: Preface

Misao Sasaki, Jiro Soda, Takahiro Tanaka, Toshifumi Futamase, Hideo Kodama, Yasufumi Kojima, Kei Ichi Maeda, Shinji Mukohyama, Nobuyoshi Ohta, Ken'ichi Oohara, Masaru Shibata, Tetsuya Shiromizu, Masahiro Yamaguchi, Jun'ichi Yokoyama, Wataru Hikida, Kunihito Ioka, Noriyuki Kogo, Shigehiro Nagataki, Takashi Nakamura

Research output: Contribution to journalEditorial

Original languageEnglish
Pages (from-to)i-ii
JournalProgress of Theoretical Physics
Issue numberSUPPL. 163
Publication statusPublished - 2006

Cite this