Coulomb dissociation of 23Al

Tomoko Gomi, Tohru Motobayashi, Ken Ichiro Yoneda, Shouko Kanno, Nori Aoi, Yoshiaki Ando, Hidetada Baba, Kimihiko Demichi, Zsolt Fülöp, Udai Futakami, Hirokazu Hasegawa, Yoshihide Higurashi, Kazuo Ieki, Nobuaki Imai, Naohito Iwasa, Hironori Iwasaki, Toshiyuki Kubo, Shigeru Kubono, Makoto Kunibu, Yuuichi U. MatsuyamaShin'ichiro Michimasa, Toshiyuki Minemura, Hiroyuki Murakami, Takashi Nakamura, Akito Saito, Hiroyoshi Sakurai, Masaki Serata, Susumu Shimoura, Takashi Sugimoto, Eri Takeshita, Satoshi Takeuchi, Koji Ue, Kazunari Yamada, Yoshiyuki Yanagisawa, Atsushi Yoshida, Masayasu Ishihara

研究成果: Article査読

1 被引用数 (Scopus)
本文言語English
ページ(範囲)557-558
ページ数2
ジャーナルProgress of Theoretical Physics
146 SUPPL.
出版ステータスPublished - 2002

ASJC Scopus subject areas

  • 物理学および天文学(その他)

引用スタイル